Algemene informatie

Online horoscopen en leggingen
Op HetStaatInDeSterren.nl kun je verschillende online horoscopen en leggingen bekijken à €1,30 per stuk. Deze dienst kan online betaald worden per telefoon en wordt vervolgens direct op het scherm getoond.

Online betalen met je telefoon
Betalen met je telefoon gaat als volgt:

 1. Klik op 'OK' na het invullen van de gevraagde gegevens.
 2. Nu wordt je doorgeschakeld naar een nieuwe pagina. Bel met een (mobiele) telefoon het nummer op het scherm.
 3. Volg de aanwijzingen die je krijgt nauwkeurig op.
 4. Vervolgens kun je de horoscoop of legging lezen.

  
Telefonisch consult
Op HetStaatInDeSterren.nl heb je de mogelijkheid tegen het vermelde tarief telefonisch contact op te nemen met diverse consultanten. Voor een consult bel je vanuit Nederland 0909 040 6060 en vanuit België 0907 55 168 en volg je de instructies. Mogelijk rekent je telecomprovider extra kosten per minuut.

Door gebruik te maken van deze site verklaar je op de hoogte te zijn van en accoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

Vragen?
Bij vragen of problemen kun je contact met ons opnemen.
Cookies en privacy

Wij hechten waarde aan jouw recht op privacy en hopen hier zo beknopt en transparant mogelijk te vertellen wat we met jouw gegevens doen.

Voor de eventuele data die derde partijen mogelijk verzamelen via HetStaatInDeSterren.nl, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Horoscopen en kaartleggingen en andere duidingen
Wanneer je je gegevens invoert bij een online horoscoop, kaartlegging of andere duiding, worden deze gegevens slechts tijdelijk opgeslagen, niet met anderen gedeeld en na afloop van de sessie onherroepelijk verwijderd. Bij betaalde horoscopen en leggingen werken wij tevens samen met contentprovider Astro Media en betaaldienst TargetPay.

Telefonische consulten
Voor de op HetStaatInDeSterren.nl aanwezige telefonische consultmogelijkheden maken wij gebruik van de diensten van New Dimension.

Contactformulier
Bij gebruik van ons contactformulier vragen wij om een naam en emaildres zodat we de mail ook kunnen beantwoorden, tevens is er ruimte om een telefoonnummer op te geven, doch dit is niet verplicht (maar kan in sommige gevallen handig zijn). De gegevens die je hier opgeeft worden niet gedeeld met anderen, niet online bewaard en door HetStaatInDeSterren.nl alleen gebruikt voor het beantwoorden van je mail.

Social Media
Op deze website wordt gebruik gemaakt van Social PlugIns van Facebook, Twitter, Google, Tumblr en Pinterest. Deze plugins bieden je de mogelijkheid om inhoud van deze website te delen met je contacten. Door de integratie van deze plugins in onze website ontvangen Facebook, Twitter, Google, Tumblr en/of Pinterest bij het klikken op een social media button de informatie dat jouw IP-adres onze website heeft opgeroepen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Statistieken en advertenties
Daarnaast houden wij statistieken bij om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren. Tevens wordt een deel van onze inkomsten gegenereerd met de verkoop van advertentieruimte aan derden, wij maken hierbij m.n. gebruik van de diensten van Google AdSense.

Lees meer over het beleid van Google

Gegevensoverdracht
Deze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding om jouw en onze gegevens zo goed mogelijk te waarborgen.

Cookies van/via deze website accepteren
Wanneer je gebruik maakt van deze site word je geacht van dit alles op de hoogte te zijn en in te stemmen met het gebruik van cookies.

Cookies uitschakelen in je browser
Als je geen of niet alle cookies wilt accepteren, dan kun je dit altijd zelf aangeven bij de instellingen van je browser. Maar als je alle cookies uitschakelt is het mogelijk dat bepaalde functies op deze site niet meer werken of dat bepaalde diensten niet meer of slechts gedeeltelijk beschikbaar voor je zijn. Reclamaties achteraf kunnen dan niet in behandeling worden genomen!

Lees meer over cookies verwijderen
Disclaimer

HetStaatInDeSterren.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten of onvolkomenheden op deze site. Ook kunnen er aan de teksten op deze site geen rechten worden ontleend. CatharinaWeb behoudt zich tevens het recht voor om de informatie te wijzigen zonder enige aankondiging of bekendmaking vooraf.
Algemene voorwaarden  

 

Op deze webiste worden producten en diensten aangeboden onder de naam HetStaatInDeSterren.nl door CatharinaWeb V.O.F. i.s.m. derden. CatharinaWeb V.O.F. is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de handelswijze van derden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen van producten en diensten van of via HetStaatInDeSterren.nl.

Artikel 1. Inhoud advertenties

 1. Informatie in advertentie's op deze site kan afkomstig zijn van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Wij dragen voor de inhoud van geplaatste advertenties geen verantwoordelijkheid.
   
  Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.
   

Artikel 2. Diensten van derden

 1. HetStaatInDeSterren.nl brengt op diverse plaatsen klanten en aanbieders bij elkaar, maar is echter nimmer zelf partij bij een overeenkomst die op deze site gesloten wordt tussen klanten en aanbieders.
 2. Bij problemen in verband met leveringen van derden dient u contact op te nemen met de betreffende leverancier.
   

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. CatharinaWeb V.O.F. sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van deze site, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Meer in het bijzonder zal CatharinaWeb V.O.F. in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
  • door u verrichte handelingen zoals het sluiten van een overeenkomst met derden, die zouden zijn ingegeven door op deze site geplaatste advertenties of ander aanbod van derden;
  • de onmogelijkheid de site te gebruiken;
  • het niet voldoen aan uw verwachtingen van een product dat op deze site door derden wordt aangeboden;
  • wanneer de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
  • het onrechtmatig gebruik van de systemen van CatharinaWeb V.O.F., waaronder deze site, door onbevoegde derden.
    

Artikel 4. Vrijwaring

 1. U vrijwaart CatharinaWeb V.O.F. volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst met derden die u door gebruikmaking van deze site heeft gesloten.
   

Artikel 5. Verwijzingen

 1. De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. CatharinaWeb V.O.F. heeft geen zeggenschap over deze websites en is derhalve ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
   

Artikel 6. Copyright

 1. CatharinaWeb V.O.F. behoudt het auteursrecht van alle door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte pagina's, aplicaties, teksten, afbeeldingen, banners e.d.
 2. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CatharinaWeb V.O.F. (gedeeltelijke) teksten en/of afbeeldingen te kopiëren.
 3. Voor het maken van een link naar www.HetStaatInDeSterren.nl is geen toestemming vereist.
     

Artikel 7. Advertenties, aanbiedingen via HetStaatInDeSterren.nl en linkpagina's

 1. Iedere adverteerder/aanbieder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem of haar aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
 2. CatharinaWeb V.O.F. behoudt zich het recht voor om advertenties of links zonder opgave van redenen te verwijderen van deze website. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen wanneer:
  • de betreffende producten en/of diensten in een 'verkeerde' rubriek geplaatst zijn;
  • het betreffende product en/of dienst inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • het betreffende product en/of dienst op enige andere wijze schade zou kunnen veroorzaken aan (het eigendom van) derden;
  • het betreffende product en/of dienst op enige andere wijze schade kan veroorzaken mbt de privacy van derden;
  • het betreffende product en/of dienst en/of de omschrijving discriminerende uitingen bevat dan wel verwijst naar kinderpornografisch materiaal of anderszins onrechtmatig is;
  • advertenties of links naar de mening van CatharinaWeb V.O.F. aanstootgevend of niet passend binnen haar website zijn;
  • de advertentie of link als doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald.
 3. Elke adverteerder/aanbieder vrijwaart CatharinaWeb V.O.F. van alle rechtsvorderingen die zijn gebaseerd op de bewering dat uw advertentie, uw link, uw product en/of uw dienst inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van of op enigerlei wijze schade berokkent aan derden.
   

Artikel 8. Overeenkomsten tussen CatharinaWeb V.O.F. en adverteerders / aanbieders van producten en/of diensten (opdrachtgevers)

 1. CatharinaWeb V.O.F. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen die door opdrachtgever zijn verstrekt.
 2. CatharinaWeb V.O.F. is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of winstderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
 3. Indien CatharinaWeb V.O.F. terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en CatharinaWeb V.O.F. alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
 4. Voorzover CatharinaWeb V.O.F. bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop CatharinaWeb V.O.F. weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan CatharinaWeb V.O.F. op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met CatharinaWeb V.O.F. of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met CatharinaWeb V.O.F.
 5. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is CatharinaWeb V.O.F. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van CatharinaWeb V.O.F. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 6. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. CatharinaWeb V.O.F. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 7. CatharinaWeb V.O.F. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website is geplaatst. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 8. De opdrachtgever dient CatharinaWeb V.O.F. terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens zoals o.a. ook een adreswijziging. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte en door CatharinaWeb V.O.F. geleden schade.
 9. Overeenkomsten worden aangegaan voor tenminste 3 maanden en dienen minimaal 1 kalendermaand van tevoren schriftelijk te worden opgezegd, tenzij anders overeengekomen.
   

Artikel 9. Prijzen, tarieven, kosten

 1. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die CatharinaWeb V.O.F. in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door CatharinaWeb V.O.F. worden gecorrigeerd.
 2. De prijs die CatharinaWeb V.O.F. voor een door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 3. CatharinaWeb V.O.F. is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op producten en diensten, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 4. Prijzen zullen elk jaar opnieuw berekend worden aan de hand van het CBS prijs index cijfer.
   

Artikel 10. Overmacht

 1. Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan CatharinaWeb V.O.F. door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaat CatharinaWeb V.O.F. van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
 2. In geval van overmacht zal CatharinaWeb V.O.F. daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende 7 kalenderdagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting CatharinaWeb V.O.F. het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.
   

Artikel 11. Betaling

 1. Na ondertekening van een offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en CatharinaWeb V.O.F. en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
 2. Betalingen dienen -tenzij anders overeengekomen- vooraf plaatst te vinden. CatharinaWeb V.O.F. houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.
 3. De opdrachtgever dient tijdig het verschuldigde bedrag te voldoen. CatharinaWeb V.O.F. stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
 4. Bij het niet tijdig voldoen van rekeningen behoudt CatharinaWeb V.O.F. zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 5. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij/zij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
 6. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door CatharinaWeb V.O.F. een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierna worden administratiekosten, t.w. € 15,- in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 7. Wanneer de opdrachtgever binnen 42 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 8. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij/zij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering, CatharinaWeb V.O.F. hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
   

Artikel 12. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, die direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden, kunnen uitsluitend bij de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van CatharinaWeb V.O.F. aanhangig worden gemaakt.
   

Artikel 13. Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. CatharinaWeb V.O.F. behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van HetStaatInDeSterren.nl: http://www.hetstaatindesterren.nl.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst.

- - April 2018

CatharinaWeb V.O.F. is ingeschreven bij de KvK onder nummer 01091066.Consulenten

Toestel 1620
beschikbaar
Joke
Helderziende waarnemingen, Lenormand-en Engelenkaarten. Graag is zij u van dienst met advies, zowel op relationeel gebied als zakelijk gebied. Tevens zendt zij u Reiki energie.
 0909 040 6060 (€ 0.90/min)  0907 88 349 (€ 1.50/min)
Toestel 1092
beschikbaar
Dana
Medium, heldervoelend, -horend,-wetend,-ziend, reikimaster,-leraar en therapeute transformatietherapie helpt u blokkades op te lossen.
 0909 040 6060 (€ 0.90/min)  0907 88 349 (€ 1.50/min)
Toestel 3070
beschikbaar
Pierre
Heldervoelend- wetend medium. Hij geeft u inzicht op al uw levensvragen en begeleidt/coacht u bij blokkades en ondersteund u in relaties, werk of zakelijke vraagstukken. Via Grote Meester kaarten kunt u extra ondersteund worden op uw levenspad.
 0909 040 6060 (€ 0.90/min)  0907 88 349 (€ 1.50/min)
Toestel 3444
beschikbaar
Maite
Kaartlegster met 35 jaar ervaring, gebruikt de Osho Zen Tarot, de pendel, Runestenen en het I Tjing-orakel. U kunt bij haar terecht voor een eerlijke.toekomstvoorspelling waarbij al uw levensvragen welkom zijn.
 0909 040 6060 (€ 0.90/min)  0907 88 349 (€ 1.50/min)
Toestel 3619
beschikbaar
Emily
Helderziend, heldervoelend en helderwetend medium van kinds af aan. Zij krijgt waarnemingen middels de geboortedatum door. Haar specialiteit zijn relatie en werk. Ook voor dromenuitleg, fotoreading en contact met overledenen kunt u haar graag consulteren.
 0909 040 6060 (€ 0.90/min)  0907 88 349 (€ 1.50/min)
Toestel 4020
beschikbaar
Renata
Ervaren kaartlegster. Zij gebruikt verschillende Tarotkaarten waaronder de Isis Tarot. De Chinese astrologie en de numerologie hebben geen geheimen voor haar en ze beheerst de techniek van het schouwen in de kristallen bol.
 0909 040 6060 (€ 0.90/min)  0907 88 349 (€ 1.50/min)
Toestel 1950
beschikbaar
Sofia
Paragnost-Medium en energetische therapeut doet ook rouwverwerking en beantwoordt al uw vragen met betrekking tot uw dieren. Vanaf geboorte is zij heldervoelend en helderwetend. Tevens is zij lichtwerker en werkt met gidsen en de engelenenergie. Liefdevol helpt zij u verder op uw levenspad.
 0909 040 6060 (€ 0.90/min)  0907 88 349 (€ 1.50/min)
Toestel 1108
in gesprek
Mieke Groeneveld
Helderwetend, -voelend, -ruikend en -horend medium werkt met de Engelen. Al van bij haar geboorte, heeft ze, deze mediamieke gaven, meegekregen. Zij is Reiki-Master (healing), maakt contact met overledenen, magnetiseert, legt de Lenormand- en Engelenkaarten. Tijdens de telefoongesprekken geeft ze een healing via haar stem. Haar gidsen: aartsengel Muriël en Meester Hilarion
 0909 040 6060 (€ 0.90/min)  0907 88 349 (€ 1.50/min)
Toestel 1051
in gesprek
Louise
Helderziend en helderhorend kaartlegster
 0909 040 6060 (€ 0.90/min)  0907 88 349 (€ 1.50/min)
 

Klik hier voor meer consulenten

 

Disclaimer: Het Staat In De Sterren is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de handelswijze van bovengenoemde hulpverleners. Deze dienst wordt u aangeboden door New Dimension S.A..

Heeft u opmerkingen of klachten over één van de hulpverleners?

Neem contact op met de klantenservice

Of bel op werkdagen tussen 8u en 17u:
Nederland: 030 774 0999
België: 03 500 5005